سرفصلهای اصلی زیر شکل دهنده چشم انداز شرکت تاریر هستند  که عبارتند از :

  1. توسعه قابلیتها و توانایی های سازمانی ، مدیریتی و اجرایی در زمینه اجرای پروژه های عمرانی و معدنی
  2. افزایش امکان رقابت پذیری در بخش پیمانکاری راهسازی از طریق کاهش قیمت تمام شده با حفظ مدیریت زمان ، بهبود بهره وری و کیفیت و ایجاد قابلیتها و پتانسیل های مناسب در بخش راهسازی
  3. ایجاد و توسعه دانش طراحی و مهندسی و تکنولوژی اجرا از طریق انتقال دانش فنی روز جهان
  4. مشارکت در سرمایه گذاری و تامین منابع مالی پروژه ها
  5. توسعه توانایی در اجرای پروژه ها از طریق تملک کامل ماشین آلات راهسازی و معدنی
  6. مدیریت و اجرای پروژه ها در بخش راهسازی در سطح ملی و فرا ملی مطابق با استاندارد های جهانی
  7. پرورش سرمایه های انسانی از طریق بکارگیری مدیران و کارکنان با شایستگی های مورد نیاز ، ایجاد فرصتهای برابر یادگیری و توسعه ونیز ایجاد زمینه های مشارکت و ارتباطات با کلیه ذینفعان
  8. حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق شناسایی ، ارزیابی ، پایش و هدف گذاری مخاطرات شغلی در جهت کاهش ریسک مطابق با قوانین و مقررات سازمانهای ذیربط